Caroline Maries Driftgrundlag

Bostedet Caroline Marie er organiseret som en selvejende institution og drives efter serviceloven. Det betyder blandt andet for vores driftgrundlag:

 • At ingen privatpersoner kan profitere af et eventuelt overskud/at et eventuelt overskud kun kan komme bostedet til gode.
 • At den socialpædagogiske indsats ydes i henhold til Servicelovens formål og bestemmelser.
 • At bostedet er egnethedsgodkendt af Københavns Kommune og optager borgere fra hele landet.
 • At der ydes socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 66, 76, 107 ,85.

Tilsyn Hovedstaden fører årligt tilsyn med bostedet for at sikre, at vedtægter og lovgrundlaget overholdes.

 • Organisering
 • Ledelse
 • Intern organisering
 • Personale
 • Formål
 • Målsætning
 • Værdigrundlag
 • Principper for indsatsen
 • Virksomhedsplan
 • Tilsyn

Organisering

Bostedet Caroline Marie, har sin egen bestyrelse, som er institutionens overordnede ledelse, og som forstanderen refererer til.
Bostedet Caroline Marie er tilknyttet Fonden Mariehjemmene, som servicerer Caroline Marie i forhold til regnskab, budget, administration, rådgivning og udvikling.
Vedtægter for Caroline Marie med formål, målgruppe, antal bestyrelsesmedlemmer og procedurer for at træffe beslutninger kan læses her:
Styring af de forskellige aktiviteter sker gennem aftaler og gældende retsforskrifter og ved almindelig kvalitets-, budget- og økonomistyring. Den selvejende institution, Caroline Maries, forretningsgrundlag er en samarbejdsaftale.
Den Selvejende Institution Caroline Marie skal yde samme retssikkerhedsmæssige forpligtelser, som hvis ydelsen bliver udbudt i offentligt regi.
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Bostedets bestyrelse.. Bestyrelsesmedlemmerne har både , psykolog ,socialfaglige og administrative kompetencer.

Bostedet Caroline Marie er tilknyttet Fonden Mariehjemmene, som servicerer Caroline Marie i forhold til regnskab, budget, administration, rådgivning og udvikling.

Vedtægter for Caroline Marie med formål, målgruppe, antal bestyrelsesmedlemmer og procedurer for at træffe beslutninger kan læses her:

Styring af de forskellige aktiviteter sker gennem aftaler og gældende retsforskrifter og ved almindelig kvalitets-, budget- og økonomistyring. Den selvejende institution, Caroline Maries, forretningsgrundlag er en samarbejdsaftale, og der betales alene efter forbrug.

Samarbejdsaftalen stiller den enkelte kommune mere frit, fordi man kun betaler for faktiske ydelser. Og det er bestyrelsens og forstanderens opgave at tilpasse kapaciteten efter behov.

Den Selvejende Institution Caroline Marie skal yde samme retssikkerhedsmæssige forpligtelser, som hvis ydelsen bliver udbudt i offentligt regi.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Fonden Mariehjemmene. Bestyrelsesmedlemmerne har både sundheds-, psykolog -,socialfaglige og administrative kompetencer.

Ledelse

Ledelsen på Caroline Marie består af Forstander Gitte Munch-Hansen,i samt souschef Michael Bøttger.
Gitte har det overordnede ansvar for Bostedets drift i forhold til økonomi, personale, faglighed m.v.

Intern organisering

Caroline Marie er opdelt i 2 team, som kaldes Caroline og Marie. Herudover har vi 3 udslusningsboliger på Amager , bestående af 2 værelses lejligheder.

De 8 beboere, som er tilknyttet Caroline bor på 3. og 4. sal. Det er de yngste beboere på 16-18/19 år. På Caroline er der lidt mere støtte til beboerne end i resten af huset. Det betyder at eksempelvis mere hjælp til madlavning og rengøring.

De 12 beboere , som er tilknyttet Marie bor på 1., 2., og 5. sal. Der stilles flere krav til de beboere , som er tilknyttet Mariedelen, idet det forventes, at de i større grad deltager i de praktiske opgaver og er mere selvstændige.

Ofte vil der være en naturlig udvikling , som vil betyde at den unge på et tidspunkt ønsker at flytte fra Caroline til Marie og herefter ud i en udslusningslejlighed. I udslusningsboligen kan den unge afprøve sine færdigheder og fortsat have en kontakt til Bostedet. Det kan være en stor overgang fra at have boet et sted med personale og medbeboere døgnet rundt til at bo alene i en lejlighed . Derfor forsøger vi at lette overgangen ved at tilbyde en udslusningsbolig , med støtte fra kendte medarbejdere.

Personale

Den faste personalegruppe på Caroline Marie består p.t. af 29 personer og består udover administrativt personale af forskellige faggrupper som f.eks. pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og ergoterapeuter. Bredden i fagligheden sikrer, at vores syn på de unge er differentieret, og at vi på en respektfuld og anerkendende måde favner de fleste af de behov, den unge har.
Personalet får supervision af eksterne supervisorer.

Formål

Formålet med den selvejende institution, Caroline Marie, er at tilbyde omsorg, psykosocial rehabilitering og støtte til unge mennesker med sindslidelser og psykosociale vanskeligheder.
Målet er, at de unge mennesker igennem opholdet udvikler større selvstændighed og får mere magt over deres eget liv.
Hovedparten af beboerne flytter videre ud i selvstændige lejligheder.

Målsætning

Den overordnede målsætning med et ophold på Caroline Marie, er at de unge skal kunne klare sig på egen hånd og efter opholdet flytte i egen bolig, alternativt i en bolig med nindre støtte.
Det daglige fællesskab i huset er grundlaget for, at de unge øver sig i og udvikler sig i sociale færdigheder og relationer.

Målsætningen er ligeledes at inkludere de unge mennesker i relevante miljøer uden for Caroline Marie, så de møder andre unge og voksne i , fritidsaktiviteter, uddannelsessystemet og på arbejdspladser.
Vi arbejder med, at de unge får flere relationer, som ikke er professionelle. Det er Caroline Maries målsætning at støtte beboerne i en naturlig overgang til et liv med andre unge mennesker i forskellige sammenhænge og undgå, at de unge bliver fastholdt i en opfattelse af at være udstødte eller anderledes

Værdigrundlag

Kerneopgave/Værdigrundlag: Bostedet Caroline Marie
skaber plads, ser muligheder og støtter den unge i sin udvikling.

Alle beboere på Caroline Marie behandles som unikke mennesker med frihed til at bestemme over deres egen tilværelse.

Den enkelte unges præferencer er afgørende for, hvordan medarbejderne skal agere i forhold til beboerens mål med opholdet. Vi arbejder altid med den unge i centrum.

Vores indsats er værdsættende og anerkendende og sigter mod, at de unge får succeser i hverdagen. Vi styrker det sunde, fremhæver ressourcerne og går efter den unges håb og drømme.

1.Værdier på Caroline Marie

A. Den unge i centrum

Den unge er inddraget i processerne omkring sit liv- i det omfang han/hun ønsker det og ser sig i stand til det på et givent tidspunkt.
Det betyder i praksis at:

Den unge definerer/udarbejder mål for arbejdet i samarbejde med personalet.

Den unge inviteres med til teammøderne, netværksmøder m.v.

Der afholdes beboermøder.

Den unge inddrages i beslutningsprocesserne.

Personalet tager ansvar, når det er nødvendigt.

Den unge inddrages i forhold til planlægning af ferieture, foredrag, m.v.

2. Personalet tager udgangspunkt i de ønsker, drømme og mål den unge har for sit ophold på Caroline Marie /sit liv.
Det betyder i praksis at:

Bostedet er åbent overfor de unges bekendtskaber, venner.

Mål, ønsker, drømme undersøges til bunds sammen med den unge, som kan ses i statusskrivelser m.v.

Støtte til det den unge har interesse for.

Arbejdsgangen tilrettelægges ud fra den unges ønsker/behov.

Bostedet er omstillingsparat, fleksibelt.

Personalet spørger ind, lytter.

3. At samarbejdet med den unges private og offentlige netværk er båret af en systemisk og holistisk tilgang med et fortsat fokus på den unge.

Det betyder i praksis at:

Der afholdes netværksmøder.

Den unge sættes i fokus på møderne.

Den unge forberedes til møderne.

At der kommer flere faktorer i spil på møderne, så fokus ikke kun bliver på en enkelt del, eks. medicin.

Bostedet deltager i netværket, tager med ud inviterer ind, tænker i alternativer.

Personalet udstikker muligheder som den unge så kan vælge ud fra.

Familier inviteres ind /informeres

B . Bostedet er et hjem

1.Bostedet er et sted hvor den unge kan føle sig tryg, set og imødekommet.
Det betyder i praksis at:

De unge bruger hele huset, kommer ind på kontorerne, bruger køkkenet i stuen m.v.

Lader ofte døren til deres værelse være åben

Indretter selv deres værelse

Har husdyr

Brokker sig, tager konfrontationer

Deler sorger og glæder

Går ned i nattøj, strømpesokker

De unge henvender sig, når de har brug for det

Personalet på bostedet lægger vægt på at skabe rammer og indhold, der sigter mod hjemlige ikke-institutionsagtige forhold.
Det betyder i praksis at:

Vi prøver at indrette os så lidt institutionsagtigt som muligt

Der er ofte åbne døre

De unge bruger fællesarealerne sammen med personalet + deres værelser

Der inviteres til normalitet

Der skabes mulighed for at gå til almindelige ting som fitness, gå på café, m.v.

De unge inddrages i beslutninger om mad, indretning af etager, m.v.

Alle besøgende inviteres til at se og høre om Caroline Marie og respekterer huset som de unges hjem.
Det betyder i praksis at:

De unge gider at vise besøgende rundt

Bostedet er åbent overfor interesserede eks. fotograf

Der er en respekt for ikke at vise frem når de unge ikke ønsker det

Der er en kultur for at folk udefra ikke kan komme op på en etage uden at have fået lov

Principper for indsatsen

 • Caroline Marie har fokus på at udvikle den unges kvalifikationer og støtte de personlige kompetencer hos den enkelte beboer.
 • Caroline Marie har fokus på de muligheder og tilbud, der ligger både på bostedet og udenfor, så den enkelte får dækket sine behov bedst muligt.
 • Caroline Marie søger at bidrage til at skabe større uafhængighed, så den enkelte unge også trækker på ressourcer og netværk uden for bostedet.
 • Caroline Marie arbejder med mange forskellige tilgange, afhængigt af person og situation.
 • Caroline Maries indsats bygger grundlæggende på den unges håb og drømme, og at den enkelte får et selvstændigt liv.

Tilsyn

Caroline Marie hjemmet

 • 33120913
 • Caroline@mariehjem.dk
 • Gothersgade 141
  1123 københavn k
 • CVR nr.: 32107907

Hjælp til oplæsning

Download et lille gratis program, der kan læse indholdet på hjemmesiden højt: adgangforalle.dk

EPR-EUROPEAN

EPR – European Platform for Rehabilitation er vores europæiske partnerorganisation www.epr.eu

© Bostedet Caroline Marie | All Rights Reserved