Metoder vi arbejder med

Et skridt i den rigtige retning

Det er væsentligt, at de unge oplever, at det at bo på Caroline Marie er et skridt i den rigtige retning mod at blive mere selvstændige og få lyst og mod til at tage ansvar for deres videre proces. Vi arbejder med en multiteoretisk tilgang på Caroline Marie. Dette gør vi i erkendelsen af at målgruppens kompleksitet fordrer, at vi kan navigere imellem flere forskellige metoder og tilpasse disse til den enkelte beboer.

Grundliggende arbejder Bostedet recoveryorienteret.

De primære metoder på Caroline Marie er den neuropædagogiske/psykologiske , den narrative, den kognitive og low arousal.

.Vi vurderer sammen med den unge, hvilke faglige og teoretiske match, der er mellem behov og personalets kompetencer.Har den unge for eksempel succes i sin eksterne behandling med udgangspunkt i kognitiv intervention, vil vi på bostedet sigte efter at bakke op om dette arbejdeEssentielt for vores arbejde er, at den unge står i centrum for, hvordan en given behandling tilrettelægges. Det er til enhver tid den unge, der er eksperten i sit eget liv, og Caroline Marie er værktøjet, der skal styrke den unges mestring af tilværelsen. Såfremt den unge ikke har overskud til at byde ind, tilstræber vi gennem tværfaglig refleksion og samtale at redefinere nogle rammer, den unge kan forholde sig til som mulighed.

Som medarbejdere skal vi finde balancen mellem at støtte de unge og undgå at tage ansvaret for deres eget liv fra dem. Yderligere arbejder vi med at støtte den unge i en hverdag, der indeholder skolegang, rengøring, træning, tøjvask, madlavning, fritidsinteresser, kontakt til familie og øvrigt netværk.

 • Koordinator/miniteam
 • Relationsarbejde
 • Skrivelser og planer
 • Gruppeaktiviteter
 • Pårørendesamarbejde
 • Rusmidler
 • Magtanvendelse

Når den unge flytter ind, bliver han/hun tilknyttet et miniteam Det er miniteamets opgave at holde trådene omkring den unge samlet, og sikre stabilitet i arbejdet med den unges og kommunens mål for opholdet. Miniteamet består af de primære medarbejdere, der indgår i samarbejdet med den unge. Miniteamet er tværfagligt sammensat, således at flere forskellige fagligheder kan byde ind med vinkler, refleksioner, ideer til indsatser med videre.
Den første tid, efter den unge er flyttet ind på Caroline Marie, går med at lære hinanden at kende. Den unge skal have tid til at opbygge en bæredygtig relation til sit miniteam bostedet generelt , de andre beboere og resten af personalet. Derefter sætter vi efterhånden mere fokus på de ønsker og mål, den unge har for sit ophold på Caroline Marie og for sin fremtid på lang sigt.
Miniteamet er ansvarlig for – altid i samråd med den unge – at udfærdige diverse skrivelser, opdatere mål og tage del i møder med både familie og andre samarbejdspartnere.
Medarbejderne på bostedet er delt op i to afdelinger. Afdelingerne hører til hver sin del af huset. Afdelingerne hedder Caroline og Marie.
Caroline hører til på 3. og 4. sal. På Caroline bor der 8 unge på ca. 16-18/19år. Her får de unge mere hjælp til praktiske opgaver som madlavning, rengøring o.a. end i Marie – delen.
Marie hører til på 1.,2., og 5.sal.På Marie bor der 12 unge primært 18-26-årige. De unge, der bor her, er mere selvstændige. Når man er klar til det kan man flytte fra Caroline og videre til Marie.
Såfremt det er muligt, kan man efterfølgende afprøve at bo mere selvstændigt i en af Caroline Maries udslusningslejligheder på Amager.

På Caroline Marie arbejder vi anerkendende og værdsættende og tilretter det daglige arbejde sådan, at beboerne kan leve et hverdagsliv, som lever op til deres behov og ønsker.
Relationen/samspillet mellem de unge og medarbejderne er omdrejningspunktet i forhold til at skabe optimale muligheder for deres trivsel, tryghed og udvikling.
Da mange unge kan have oplevet svigt tidligere, kan det være vanskeligt at skulle opbygge nye relationer. Derfor kan det for nogle unge være en proces, som har brug for tid. Således vil man ofte arbejde varsomt og med små skridt langsomt opbygge en bæredygtig relation, som vil være fundamentet for arbejdet.

På Caroline Marie arbejder vi med forskellige former for beskrivelser, vurderinger, i form af , statusskrivelser risikovurderinger og helbredsskabeloner

Statusskrivelse

Beboerne udarbejder sammen med deres miniteam en statusskrivelse. Statusskrivelsen beskriver den periode der er gået , hvad der er arbejdet med og hvilke mål, delmål og aktiviteter, der peger fremad mod selvstændighed og på sigt en tilværelse udenfor Caroline Maries rammer.

Statusskrivelsen dokumenterer den unges aktuelle udvikling og historie og kan for eksempel handle om:

 • Selvudvikling
 • Udvikling af færdigheder og ressourcer.
 • Målsætning, planlægning og struktur.

Konkrete eksempler kan være emner som uddannelse, beskæftigelse , netværk, sociale relationer m.v.

Den første status skrives efter ca. 3 måneder og herefter hver 6. måned

Risikovurderinger

Hensigten med disse vurderinger er at forebygge uhensigtsmæssig adfærd bedst muligt.

Vi arbejder med 2 slags risikovurderinger, en i forhold til udad reagerende, truende adfærd og en relateret til selvskadende , indad reagerende adfærd.

I starten af opholdet udfylder miniteamet skemaerne sammen med beboeren.

Helbredskabelon

Alle beboere får udfyldt en helbredsskabelon. Ofte i et samarbejde imellem miniteamet og beboeren.

Helbredsskabelonen er et statusbillede i forhold til diagnoser og somatisk tilstand.

På Caroline Marie er der flere forskellige muligheder for gruppeaktiviteter. Nogle af aktiviteterne er stabile andre skifter alt efter hvad der er interesse for.
Møder
Vi holder etagemøder min. en gang om måneden, hvor vi drøfter den praktiske hverdag på etagerne, de unges trivsel indbyrdes og hvad der ellers bringes op af aktuelle punkter.

Fællesmøder, der henvender sig til alle unge i huset, holdes ca. hver anden måned. På dagordenen er alt hvad der rører sig i huset , informationer, oplæg eller spørgsmål fra beboerne.
Andre Aktiviteter
Badminton
Fredag eftermiddag lejer vi baner i Kulturhuset Indre By.
Onsdagscafé
Onsdag aften kommer 2 frivillige fra Ungdommens Røde Kors . De frivillige laver forskellige aktiviteter med udgangspunkt i vores café i kælderen eks. brætspil , kager, kakao m.v.
Aftenhygge
De fleste aftener mødes de beboere der har lyst til det sammen med en medarbejder i kælderen hvor man kan se TV, høre plader, læse , spille spil etc.
Aktiviteter ad hoc
Øvrige aktiviteter som eksempelvis tegning , maling kan arrangeres alt efter hvad de unge ønsker.
Ferier
Alt efter hvad der er interesse for, kan vi tage på mindre ferieture enten i Danmark eller til udlandet. Det er oftest i mindre grupper, at vi rejser.

Som udgangspunkt har bostedet den opfattelse, at forældre/pårørende er meget væsentlige i samarbejdet omkring de unge.
Der kan dog være stor forskel på hvor meget forældrene er involveret . Dette aftales individuelt sammen med den unge og når den unge er under 18 år med forældre eller værge .
Vi ser forløb , hvor samarbejdet mellem forældrene og den unge udvikler sig over tid fra i starten at være vanskeligt og konfliktfyldt til at blive mere harmonisk til glæde for alle parter.
Hyppigheden af møder med forældre eller andre pårørende varierer, lige fra hyppig kontakt til en eller flere gange om ugen til møder hver 2 eller 3 måned.

Unge vil indimellem gøre deres egne erfaringer med rusmidler.
På Caroline Marie lægger vi op til en fornuftig dialog og har en realistisk og ansvarlig holdning til alkohol m.v.. Den tillid, vi viser de unge, skaber åbenhed.
I erkendelse af, at nogle unge i perioder kan komme ud i et begyndende misbrug af en eller anden art, tager vi ansvar for at begrænse skaderne og forebygge et længevarende misbrug. Det gør vi ved at give dem viden og information om brug/misbrug af diverse rusmidler. Og evt. henvise videre til U-turn .
Det er essentielt at de unge vil samarbejde om et evt. begyndende misbrug , da Bostedet ikke er specialiseret til at varetage et decideret misbrug.

Det hører til sjældenhederne, at der forekommer magtanvendelser på Bostedet.
Der kan dog opstå situationer, hvor vi af forskellige årsager kan være nødt til at beskytte en ung ved at gribe ind fysisk eks. i forbindelse med selvskade
Vi tilstræber at bruge et minimum af magtanvendelse og at reducere vold og trusler; i stedet arbejder vi for at styrke kommunikationen og kontakten med de unge.
Nogle beboere kan i perioder have behov for guidning og tæt personlig kontakt i bestræbelserne på at undgå en magtanvendelse.
På Caroline Marie arbejder vi efter princippet at vælge den mindst indgribende intervention, da magtanvendelse altid skal være undtagelsen.

I tilfælde af magtanvendelser har vi klare procedurer for at indberette dem: alle magtanvendelser indberettes til den relevante kommune samt til Socialtilsyn Hovedstaden.

Indberetninger skrives altid i et samarbejde mellem den/de involverede medarbejdere og ledelsen og bruges desuden som udgangspunkt for at forebygge eller reducere kommende lignende hændelser.

Caroline Marie hjemmet

 • 33120913
 • Caroline@mariehjem.dk
 • Gothersgade 141
  1123 københavn k
 • CVR nr.: 32107907

Hjælp til oplæsning

Download et lille gratis program, der kan læse indholdet på hjemmesiden højt: adgangforalle.dk

EPR-EUROPEAN

EPR – European Platform for Rehabilitation er vores europæiske partnerorganisation www.epr.eu

© Bostedet Caroline Marie | All Rights Reserved