Personalepolitik

Home/Personalepolitik
Personalepolitik 2017-04-19T08:39:46+00:00

Forskellighed som en ressource

I Mariehjemmene er der knap 900 medarbejdere (fordelt på omkring 500 fuldtids-årsværk) med vidt forskellig baggrund både i forhold til uddannelse, erfaringer, alder, køn og etnicitet.

Mariehjemmene har fokus på forskellighed som en ressource.

Forskelligheden skal gøres til en ressource ved aktivt at inddrage de kundskaber, perspektiver og særlige livserfaringer, som de enkelte medarbejdere tager med på arbejdspladsen.IMG_0283

Der er både medarbejdere med uddannelse og medarbejdere med erfaringsbaseret baggrund i Mariehjemmene.

Der er mange forskellige uddannelser såsom sygeplejersker, social- sundhedsassistenter, socialpædagoger, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter, plejehjemsassistenter, rengøringsassistenter, afspændingspædagoger, omsorgsmedhjælpere, økonomaer, ernæringsassistenter m.fl.

Rekruttering/ansættelse

Mariehjemmene vil gerne tiltrække medarbejdere – både nyuddannede og erfarne.

Mariehjemmene har det mål at ansætte, rekruttere, fastholde og udvikle en velkvalificeret ledelse og medarbejderstab, hvor der er fokus på ligestilling, mangfoldighed og et godt arbejdsmiljø.

Derfor er det vigtigt at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor der er forskellige kompetencer og talenter.

Det er berigende at have flere ideer og løsninger på en opgave.

Introduktion

Der arbejdes med systematisk introduktion, som indeholder en forventningsafstemning og kravspecifikation, så de nye medarbejdere er klædt på til at sikre kvaliteten i ydelserne.

I starten er der afsat tid til dialogmøder med den nærmeste leder for at skabe tryghed og trivsel hos den nye medarbejder.

I introduktionsforløbet skal der være plads til spørgsmål og nysgerrighed, som også kan give arbejdsstedet et løft.

Målet med introduktion er at skabe tilfredshed og tryghed.

Udviklingssamtaler

I Mariehjemmene tilbydes en årligt tilbagevendende samtale mellem medarbejderen og den nærmeste leder.

Denne samtale er et væsentligt redskab til at skabe rammer for medarbejderens udviklingsmuligheder.

Det er samarbejdsudvalget eller medarbejderne, som sammen med ledelsen udarbejder retningslinjer for at afholde medarbejderudviklingssamtaler.

Faglig udvikling

Der afholdes temadage og fagligt netværk på tværs af hjemmene, så medarbejderne er en del af et dynamisk miljø, hvor man deler erfaring og viden i et tværfagligt forum.

Medarbejderne deltager også i eksterne kompetencegivende kurser for at sikre kvalitet i ydelserne.

Lønpolitik

Mariehjemmene samarbejder med de faglige organisationer, der har overenskomst på de arbejdsområder, vi er beskæftiget inden for.

Det er FOA-Fag og Arbejde, Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforening, Socialrådgiverforeningen, Socialpædagogisk Landsforbund, Danske Fysioterapeuter, Danske Afspændingspædagoger samt Kost & Ernæringsforbundet.

Imellem Fonden Mariehjemmene og de faglige organisationer, der repræsenterer medarbejdere i Mariehjemmene er der indgået en fælles arbejdstidsaftale, der gælder for alle medarbejdere.

Imellem Fonden Mariehjemmene og de faglige organisationer i Sundhedskartellet, er der indgået en fælles overenskomst.

Lønforhandlinger foregår lokalt på de enkelte Mariehjem.

Voldspolitik

I Mariehjemmene er der fokus på at reducere vold og trusler på arbejdspladsen, så der arbejdes med at styrke kommunikationen og kontakten med beboerne.

Medarbejderne skal være opmærksomme og arbejde målbevidst med kommunikationen.

Desuden har hver enkelt arbejdsplads lavet deres egen definition af vold. De har udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver, hvordan man skal følge op på voldelige episoder.

Seniorpolitik

De fleste Mariehjem har en seniorpolitik, så både ledelse og medarbejdere bidrager til, at ældre erfarne og kompetente medarbejdere kan fastholdes, så længe det er til gavn og glæde for både virksomhed og medarbejder.

I Mariehjemmene er der forskellige praksisser, som passer til det enkelte hjem og medarbejderne.

Psykisk arbejdsmiljø

Mariehjemmene ønsker en god omgangstone på arbejdspladsen, som fremmer en god trivsel for såvel ledere som medarbejdere.

Det betyder meget, at man bliver påskønnet, og at man får feedback på sit arbejde, fordi det skaber virkelyst og positiv energi. I forlængelse af dette giver det også sig selv, at en anerkendende kultur ikke kan opstå udelukkende på baggrund af ros og positivitet. Men det er en bestemt måde at møde andre mennesker på ved at se og forstå, hvor den anden er, og hvad baggrunden for dennes mening eller opfattelse er.

Det er at møde alle slags medarbejdere/kolleger og situationer med et konstruktivt overblik, der skaber tillid i relationerne. Det vil sige at kunne behandle hver medarbejder/kollega præcis på den måde, der tjener ham/hende og arbejdspladsen bedst.

Den medarbejder/kollega, som føler sig værdsat, respekteret, udfordret og tryg i sit arbejdssted, er en medarbejder/kollega, der vil og kan give sit maksimale bidrag både til fællesskabet og arbejdspladsen.

Personalegoder

I Mariehjemmene er der fokus på personalegoder, og hvad der hører med til en god arbejdsplads samt trivslen på denne.

Det er meget forskelligt fra hjem til hjem. På nogle hjem har man sundhedsforsikringer og sundhedsfremme i form af massage, rygestop kurser, supervision, fitness og meget andet.

Jubilæum ved 25, 40 og 50 års fastansættelse i Mariehjemmenes regi medfører en ekstra månedsløn.

Ved 5 års tjeneste i Mariehjemmene tildeles Mariehønen. Ligesom bestyrelsesmedlemmer ved genvalg tildeles Mariehønen.