Friplejeboliger-Friplejehjem

Home/Om os/Organisation/Friplejeboliger-Friplejehjem
Friplejeboliger-Friplejehjem 2017-04-19T08:39:46+00:00

FRIPLEJEBOLIGERfripleje boliger - friplejehjem

Friplejeboliger/friplejehjem ejes og drives typisk af en selvejende institution. En selvejende institution skal ikke tjene penge eller give overskud til en ejer. Friplejeboliger findes inden for både plejehjemsområdet og specialtilbudsområdet (fx til mennesker med sindslidelse, udviklingshæmning, eller multiple funktionsnedsættelser). Friplejeboliger drives af selvejende institutioner, som leverer den personlige og praktiske hjælp til borgerne. De skal godkendes og certificeres af Sundhedsstyrelsen til at kunne etablere og levere de ydelser, som borgeren skal tilbydes. Dette skyldes, at målgruppen for friplejeboliger er plejekrævende borgere, og gennem certificeringskravet sikres kvaliteten af plejen i forhold til den enkelte borger.

Efter serviceloven kan følgende ydelser være omfattet af certificeringen:

· §§ 83 og 87: Personlig og praktisk hjælp
· § 85: Socialpædagogisk bistand
· § 86: Genoptræning mv.
· § 97: Ledsagelse
· § 98: Særlige kontaktpersoner for personer, som er døvblinde
· § 102: Behandlingsmæssige tilbud.

Sygeplejeydelser er ikke omfattet af friplejeboligloven. Der kan dog indgås aftale mellem kommunen og leverandøren om levering heraf, ligesom der kan indgås aftale om andre ydelser efter serviceloven. Beliggenhedskommunen har leveringsforpligtelsen for borgere i friplejeboliger i forhold til de ydelser, som leverandøren ikke kan levere.

Friplejeboliger skal – som andre tilbud – registreres på Tilbudsportalen, som administreres af Socialstyrelsen.

Udover at friplejeboliger skal være certificeret, skal borgeren være visiteret til en plejebolig eller lignende bolig.

Ændring i friplejeboligloven i 2015

En friplejeboligbebyggelse er en privat udlejningsejendom, der består af plejeboliger og serviceareal for personer med omfattende behov for service og pleje efter lov om social service.

Friplejeboliger ligger uden for den kommunale boligforsyning, men det kan fra 1. juli 2015 aftales med kommunen, at denne får anvisningsret til en eller flere boliger i en friplejeboligbebyggelse.

Friplejeboliger kan etableres med eller uden offentlig støtte, herunder ved omdannelse af eksisterende ejendomme, som bebos af personer med plejebehov, og som ejes og drives af private.

Friplejeboligloven er ændret ved lov nr. 527 af 29. april 2015. Dette indebærer bl.a., at der ikke længere gælder en årlig kvote for etablering af nye friplejeboliger. Der sker således ikke længere en årlig udmelding af kvote. I stedet kan ansøgning om godkendelse af en bygning som friplejeboliger indsendes og behandles løbende over hele året – i 2015 fra 1. juli og i følgende år fra den første hverdag efter 1. januar.

Der gælder fortsat en årlig ramme på 225 boliger for støtte til friplejeboliger, der etableres ved nybyggeri eller gennemgribende ombygning af eksisterende ejendomme, der ikke er opført med offentlig støtte. Ansøgning om støtte kan i 2015 indgives fra 1. juli 2015 og i de følgende år fra den første hverdag efter 1. januar. Tildeling af støtte sker efter først-til-mølle princippet. Modtages der inden for samme døgn ansøgninger om støtte til flere boliger, end der kan gives støtte til inden for den årlige ramme, meddeles betinget tilsagn til den ansøger, hvis boliger ligger i den kommune, hvor der er etableret eller er godkendt etablering af det laveste antal friplejeboliger pr. indbygger, og hvor antallet af friplejeboliger kan rummes inden for den årlige ramme. Står flere herefter lige, gives betinget tilsagn efter lodtrækning.

Hvem kan søge godkendelse til etablering af friplejeboliger?

En friplejeboligbebyggelse er en privat udlejningsejendom, der består af plejeboliger og serviceareal for personer med omfattende behov for service og pleje efter lov om social service. Friplejeboliger ligger uden for den kommunale boligforsyning, men det kan fra 1. juli 2015 aftales med kommunen, at denne får anvisningsret til en eller flere boliger i en friplejeboligbebyggelse.

Friplejeboliger kan etableres med eller uden offentlig støtte i følgende ejendomme:

  • Boliger, der etableres ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning af eksisterende ejendomme, der ikke er opført med offentlig støtte. Til disse boliger er det muligt at søge offentlig støtte inden for en årlig ramme på 225 boliger. Støtte tildeles efter et først-til-mølle princip. Ansøgninger modtaget inden for samme døgn ligestilles. Modtages inden for samme døgn flere ansøgninger, end det er muligt at yde støtte til, gives støttetilsagn til den ansøger, hvis boliger ligger i den kommune, hvor der er etableret eller er godkendt etablering af det laveste antal friplejeboliger pr. indbygger, og hvor antallet af friplejeboliger kan rummes inden for den årlige ramme. Står flere herefter lige, gives betinget tilsagn efter lodtrækning
  • Ved nybyggeri eller ombygning uden offentlig støtte
  • Ved omdannelse af eksisterende ejendomme, der bebos af personer med et plejeboligbehov, hvis ejendommen er ejet og drevet af private. En evt. løbende støtte fortsætter uændret efter omdannelsen
  • Ved nyerhvervelse af bygninger, der umiddelbart skal tages i brug som friplejeboliger. En evt. løbende støtte fortsætter uændret, hvis det støttede lån kan overtages af friplejeboligleverandøren. I modsat fald ophører støtten
  • Ved leje af egnede lokaler. Sådanne friplejeboliger kan kun etableres uden støtte

Læs mere om Friplejeboliger på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside her.

Ansøg om certificering på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.